Irja Nieminen ja Marja Kaunonen pyytävät mielenterveyskuntoutujien läheisiä osallistumaan tutkimukseen ”Koulutus osana mielenterveyskuntoutujien kuntoutusta”:

Hyvät mielenterveyskuntoutujien läheiset, pyydämme teitä osallistumaan tutkimukseemme, jonka tavoitteena on saada tietoa siitä, miten mielenterveyskuntoutujia voidaan tukea saavuttamaan heidän koulutukselliset tavoitteensa. Olen post doc -tutkijana Tampereen yliopistolla, Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa, terveystieteiden/hoitotieteen tieteenalalla. Tutkimusryhmämme toisena jäsenenä samasta yksiköstä on professori Marja Kaunonen.

Tutkimuksen tausta ja tarkoitus
Väitöskirjatutkimuksessani kehitin käytännön teorian, joka kuvaa koulutusinterventiota osana mielenterveyskuntoutujien kuntoutusta. Tutkimus tuotti tietoa siitä, mitä tekijöitä koulutusintervention toteuttamisessa tulisi huomioida, että ne tukisivat mielenterveyskuntoutujien koulutuksessa onnistumista. Lisäksi saatiin tietoa siitä, millä tavoin heidän koulutusinterventiossa selviytymistään voidaan tukea mielenterveyskuntoutuksen keinoin. Väitöskirjatutkimukseeni osallistui mielenterveyskuntoutujia ja mielenterveysalan ammattilaisia. Käytännön teoriasta kuitenkin puuttuvat vielä mielenterveyskuntoutujien läheisten ja koulutusalan ammattilaisten näkemykset mielenterveyskuntoutujien kouluttautumisesta. Tutkimusten mukaan mielenterveyskuntoutujat kokevat heidän läheistensä ja koulutusalan ammattilaisten olevan tärkeimpiä tuen antajia kuntoutujien kouluttautuessa. Tutkimuskirjallisuudessa on kuitenkin niukasti tietoa siitä, millaista tämän tuen tulisi olla, jotta se auttaisi kuntoutujia saavuttamaan heidän koulutukselliset tavoitteensa. Tutkimukseemme tarvitsemme tietoa siitä, millaisena te, hyvät mielenterveyskuntoutujien läheiset, koette kuntoutujien kouluttautumisen. Olemme kiinnostuneita siitä, miten te koette voivanne tukea kuntoutujien koulutuksessa onnistumista, ja toisaalta, millaisia haasteita te koette olevan kuntoutujien koulutusprosessissa. Tässä tutkimuksessa tarkasteltava koulutus voi olla mitä tahansa tutkintoon johtamatonta koulutusta (esim. kurssi, jonka pituus on väh. kuusi tuntia) tai tutkintoon johtavaa koulutusta (esim. ammattiopisto, ammattikorkeakoulu, yliopisto).

Tutkimuksen toteutus
Tutkimukseemme voivat osallistua kaikki vähintään 18-vuotiaat aikuiset, joilla on kokemusta psyykkisesti sairaan perheenjäsenensä kouluttautumisesta. Tutkimustamme varten haluamme haastatella teitä henkilökohtaisesti. Haastattelu toteutetaan FinFamin tiloissa Tampereella, mutta tarvittaessa haastattelu voidaan tehdä muuallakin.

Luottamuksellisuus ja tietojen käsittely
Haastattelut nauhoitetaan, mikäli annatte siihen luvan. Nauhoitettuja haastattelujanne käsitellään luottamuksellisesti henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Lopullisessa tutkimusraportissa tuloksia käsitellään ryhmätasolla eikä raportista ole mahdollista tunnistaa yksittäisiä tutkimukseen osallistujia. Tutkimustiedostoa säilytetään tutkimuksen ajan ja vuosi sen jälkeen tiedostona tietokoneella, jonne on pääsy salasanalla ainoastaan tutkimusryhmän jäsenillä. Sen jälkeen aineisto tuhotaan.

Vapaaehtoisuus
Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Halutessanne voitte keskeyttää tutkimukseen osallistumisen milloin tahansa syytä ilmoittamatta eikä siitä aiheudu teille mitään seuraamuksia.

Yhteydenotto
Toivomme, että tutkimuksemme herätti mielenkiintonne. Halutessanne osallistua tutkimukseemme pyydämme teitä ottamaan yhteyttä suoraan tutkija Irja Niemiseen puhelimitse tai sähköpostitse.

Yhteistyöstänne kiittäen

Irja Nieminen
TtT, post doc -tutkija
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tampereen yliopisto

Puh: +358 40 820 7181
S-posti: i.nieminen(at)kolumbus.fi

Marja Kaunonen
Hoitotieteen professori
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tampereen yliopisto

Pin It on Pinterest