Päättyneet projektit

Tältä sivulta löydät tietoa yhdistyksen päättyneistä projekteista.

Etsivä omaistyö 2012 – 2015

Tietoa hankkeesta
”Huoli puheeksi – ikääntyvien omaisasia sanoiksi” (2012 – 2015)
Projektissa kehitettiin ja juurrutettiin sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden käyttöön Etsivä omaistyö – malli (mini-interventio). Mallin avulla avun tarpeessa olevat sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden sekä seurakuntien työntekijät voivat tunnistaa ikääntyvistä (60+) asiakkaistaan omaisiksi ne, joita huolettaa ja kuormittaa läheisen mielenterveys- ja päihdeongelma. Tunnistamisen lisäksi malli tarjoaa työkalun näiden asiakkaiden tukemiseen omaisena olemisen elämäntilanteessaan.

Etsivä omaistyö -malli luotiin valtakunnalliseksi Hyvä käytäntö -malliksi. Lisäksi laadittiin Etsivä omaistyö -mallin käsikirja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä omaisjärjestöjen käyttöön.

Mallia kehitettiin yhteistyössä pirkanmaalaisten ikääntyvien omaisten sekä sosiaali- ja terveydenhuollon, järjestöjen ja seurakuntien ammattilaisten ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Projektin rahoitti Raha-automaattiyhdistys.

Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä 2010 – 2014

Tietoa hankkeesta
Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä – projektin tavoitteena oli omaistyön hyvien käytäntöjen kehittäminen osaksi mielenterveys- ja päihdetyötä. Tavoitteena oli myös omaisten osallisuuden lisääntyminen ja ammattilaisten omaistyön merkityksen vahvistaminen mielenterveys- ja päihdepalveluissa.

Omaistyön hyviä käytäntöjä kehitettiin yhteistyössä Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry:n ja FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:n sekä paikallisten kokemusasiantuntijoiden ja yhteistyötahojen kanssa. Projektin toiminta-alueita olivat Tampere ja Etelä-Pohjanmaa. Projektin rahoitti Raha-automaattiyhdistys.

Kotiin tukea ikääntyvälle omaiselle 2008 – 2012

Tietoa hankkeesta

Kotiin tukea ikääntyvälle omaiselle eli KOTO – hanke toteutettiin yhdistyksessä vuosina 2008 – 2012 Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Kokonaisuutena hankkeessa pyrittiin edistämään ikääntyvien omaisten hyvinvointia ja arjessa selviytymistä, kun heidän läheisillään on mielenterveyden häiriöitä. Hankkeessa osoitettiin, että omaisten hyvinvoinnin vahvistamiseen löytyi monia keinoja. Näitä ovat esimerkiksi kuntayhteistyö, perheohjaus sekä vertaistuki- ja vapaaehtoistoiminta. Ne oli mahdollista toteuttaa sosioekonomisesti ja palvelurakenteeltaan toisistaan poikkeavissa kunnissa. Tällöin ne tuli räätälöidä kunkin alueen tarpeita vastaaviksi ja alueiden resurssien mukaisesti toteutettaviksi.

Vertaistuki omaisryhmissä 2006 – 2010

Tietoa hankkeesta

Yhdistyksessä toteutettiin Vertaistuki omaisryhmissä -tutkimusprojekti (Vertaistuen merkitykset ja vaikutukset omaisten ryhmissä) vuosina 2006-2010. Tutkimukseen valittiin Tampereen omaisyhdistyksestä neljä vertaisryhmää, joista kaksi oli koulutuksellisia ja kaksi vertaisryhmiä. Tutkimushankkeeseen osallistui Tampereen yliopistosta kaksi tutkijaa, joista toinen osallistui vaikuttavuustutkimuksen tekemiseen. Toinen tutkija oli mukana vertaistukiryhmien vaikuttavuustutkimuksessa ja vuorovaikutustutkimuksessa. Projektin tuloksia esitellään tutkimusprojektin loppuraportissa.

Ikäihmiset ja mielenterveys 2003 – 2007

Tietoa hankkeesta

Projektin ensisijaisena tavoitteena oli kehittää ja arvioida uusia erityisesti mielenterveysongelmista kärsivien ikäihmisten omaisille ja läheisille sekä ikääntyville omaisille suunnattuja tukimuotoja.

Toisena tavoitteena oli antaa tietoa ammattilaisille ja päättäjille mielenterveysongelmista kärsivien ikäihmisten ja heidän omaistensa asemasta ja tarpeista niin henkisen hyvinvoinnin kuin sosiaalisen oikeusturvan osalta.

Kolmantena tavoitteena oli vastata siitä erityisosaamisesta, mitä edellytetään ikäihmisten mielialaongelmien tunnistamisessa ja hoitamisessa sekä heidän omaistensa ja läheistensä tukemisessa.

Lapselle lapsuus 2002 – 2006

Tietoa hankkeesta

Hankkeen tavoitteena oli kehittää ja arvioida uusia, erityisesti lapsiperheille suunnattuja, tukimuotoja sekä luoda kattava suomalainen tukimalli, jolla voidaan tukea koko perhettä selviytymään vanhemman sairastuessa psyykkisesti. Tukimallin perusajatuksena on auttaa perheen lapsia tarjoamalla kokonaisvaltaista tukea koko perheelle. Tukea tarjotaan molemmille vanhemmille, sairastuneiden puolisoille, vanhempien parisuhteeseen ja perheen lapsille. Näin ollen lapset saavat sekä suoraa lapsiin kohdistuvaa, että epäsuoraa vanhemmuuden ja vanhempien voimavarojen tukemisen kautta lapsille tulevaa tukea.

Totta vai tarua 2001 – 2003

Tietoa hankkeesta

Totta vai tarua – projekti oli suunnattu lähinnä toisen asteen oppilaitosten henkilökunnalle ja opiskelijoille. Projektin tarkoituksena oli lisätä tietoutta mielenterveydestä sekä mielenterveyden häiriöistä. Mielenterveystietouden lisäämisellä pyrittiin vähentämään myös mielenterveyskuntoutujiin kohdistuneita vääriä asenteita ja ennakkoluuloja

Sopu 1999 – 2003

Tietoa hankkeesta

Projektin kohderyhmänä olivat psykoosiin sairastuneet aikuiset ja heidän omaisensa, masennusta sairastavat aikuiset ja heidän omaisensa sekä perheet, joissa lapsella tai nuorella on mielenterveyden häiriö. Projektissa kehitettiin ja toteutettiin sopeutumisvalmennuskursseja edellä mainituille kohderyhmille. Kurssitoimintaan osallistui yli 500 kurssilaista. Muita toimintamuotoja projektissa olivat tuettu lomatoiminta, tukihenkilötoiminta, verkostotyö sekä omaisille suunnattujen oppaiden tuottaminen. Projektissa toteutettiin myös ulkopuolisen tutkijan tekemä evaluaatiotutkimus kurssien vaikuttavuudesta.

Oikea tuki oikeaan aikaan 1996 – 1999

Tietoa hankkeesta

Projektin tarkoituksena oli kehittää tukitoimia erityisesti hiljattain sairastuneiden mielenterveyspotilaiden omaisille kriisityön näkökulmasta. Ensimmäiseksi tavoitteeksi asetettiin omaisten tavoittaminen aiempaa varhaisemmassa vaiheessa, jotta perheet saisivat tietoa tarjolla olevista tukitoimista mahdollisimman pian läheisen sairastumisen jälkeen. Tähän tavoitteeseen pyrittiin luomalla omaistoiminnan yhteyshenkilöverkosto vuonna 1996.

Projektin toisena tavoitteena oli kehittää sellainen tukitoimien kokonaisuus, jossa tarjolla olevat tukimuodot vastaavat erilaisten omaisryhmien tarpeisiin läheisen sairastumisen eri vaiheissa. Tähän tavoitteeseen pyrittiin kokeilemalla ja arvioimalla mahdollisimman monenlaisia tukitoimia projektin kuluessa. Suurin osa kokeilluista tukimuodoista osoittautui hyvin toimiviksi, osalle taas oli melko vähän tarvetta.

Pin It on Pinterest