Toivosta turvaa -hanke

Tukea lapsiperheille, kun vanhemmalla on mielenterveys- tai päihdeongelmia

”Toivon ja uskon, että vaikeat kokemukseni ja niistä selviäminen kannustaa toisiakin ottamaan apua vastaan ja selviämään vaikeista elämäntilanteista eteenpäin.”

– Laura

”Omien kokemuksieni kautta olen oivaltanut, että en ole yksin emmekä me perheenä ole haasteinemme yksin.”

– Anne

Toivosta turvaa (2017 – 2021) on Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry:n ja Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluiden yhteistyöhanke.

Kenelle?
Tarjoamme tukea perheenjäsenille ja perheen arkeen osallistuville läheisille, kun lapsiperheen vanhemmalla on mielenterveys– ja/tai päihdeongelmia. Hanke koskee Tampereen, Oriveden ja Pirkkalan alueilla asuvia perheitä.

Mitä?
Tarjoamme läheisille henkilökohtaisia tapaamisaikoja hankkeen kokemusasiantuntijan ja/tai työntekijän kanssa, vertaistukea lapsiperheen arjessa jaksamiseen
ja haasteisiin, sekä koulutuksellista ja kausittaista ryhmätoimintaa aikuisille sekä lapsille ja nuorille.

Miten?
Kysy lisää hoitavalta ammattilaiselta tai voit ottaa meihin yhteyttä myös itse.

Isi, piirretäänkö kirahveja? -lastenkirja

Isi, piirretäänkö kirahveja? -kirja on osa Toivosta turvaa -lapsiperhehankkeessa (2017-2020) tuotettuja materiaaleja perheiden hyvinvoinnin tueksi. Kirjan kuvituksen ja tarinan on tehnyt hankkeessa työskennellyt Sanni Tiainen (KM) ja sen muodostuksessa on hyödynnetty sekä kokemuspuheenvuoroja että sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisten kommentteja. Kirja julkaistiin joulukuussa 2020.

Kirjassa kuvataan yhdenlainen tarina lapsesta, jonka vanhempi sairastaa masennusta. Tarinan teoreettinen viitekehys pohjautuu Toimiva lapsi ja perhe -menetelmiin ja ymmärrykseen lapsen kehitystä suojaavista tekijöistä, kun vanhemmalla on mielenterveys- tai päihdeongelma (ks. myös Perheiden hyvinvointipuu).

Kirjan tarkoitus on auttaa lapsen läheisiä aikuisia käsittelemään aihetta sekä siihen liittyviä lapsen kokemuksia, ajatuksia ja tunteita yhdessä lapsen kanssa. Näitä voidaan käsitellä esimerkiksi kirjan päähenkilö Pavun kokemusten ja tunteiden kautta. Lapselle voi esittää kysymyksiä joko lukuhetken aikana sopivissa kohdissa tai lukemisen jälkeen.

Tilaukset: omaiset@finfamipirkanmaa.fi

Hinta 1,50 € / kpl, saatavilla 3 kieliversiota (FI/SV/EN)

Toivosta turvaa -hankkeen loppuraportti

Lapsiperheiden huomioiminen aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa

Toivosta turvaa -hankkeen (2017-2021) loppuraportti

Raportti on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen STEA:n rahoittaman Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry:n ja Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluiden Toivosta turvaa -yhteistyöhankkeen (2017–2021) loppuraportti. STEA julkaisi vuonna 2017 Kaikille eväät elämään -avustusohjelman (KEE), jonka tavoitteena oli edistää lasten, nuorten ja perheiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja torjua ylisukupolvista syrjäytymistä. Aihe koskee erityisesti lapsiperheitä, joissa vanhemmalla on mielenterveys- ja/tai päihdeongelmia. Omaistyön hyviä käytäntöjä oli vuosien varrella juurtunut Tampereen avomielenterveyspalveluihin ja psykiatriseen sairaalahoitoon Pirkanmaalla. Myös kokemusasiantuntijuuden merkitys ja painoarvo on mielenterveys- ja päihdepalveluissa kasvanut viime vuosina.

Toivosta turvaa -hankkeen lähtökohtana oli, ettei lapsiperheiden tukeminen aikuisten avomielenterveyspalveluissa ollut kuitenkaan kehittynyt toivotusti. Palveluihin tarvittiin uudenlaisia lapsiperheiden tukemisen malleja, kun vanhempi on sairastunut. Kokemusasiantuntijapohjaisen lapsiperheiden tukimallin kehittäminen aikuisten avomielenterveyspalveluihin vastasi KEE-avustusohjelman tavoitteisiin. Hankkeen avulla tavoiteltiin perheille tarjolla olevan vertaistuen ja tunnistettujen perhetyön menetelmien juurtumista osaksi Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluja. Taustalla olivat koulutuksellisen perhetyön menetelmät sekä voimavarakeskeinen perhetyö, joissa tavoitteena on perheen arjessa selviytyminen haasteista huolimatta, ja yksilöt nähdään aktiivisina toimijoina.

Raportissa kuvataan hankkeen taustaa ja tarvetta, tavoitteita, työmenetelmiä, tuotoksia, tuloksia, vaikutuksia, muutokseen vaikuttaneita tekijöitä ja perhekeskeistä työotetta tukevan osallisuuden mallin juurtumista Tampereen psykiatriaan. Raportissa pohditaan myös, miten hankkeen tuloksia ja tuotoksia tullaan jatkossa hyödyntämään, sekä miten palveluissa jatkossa turvataan lapsiperheiden tarpeenmukaisen tiedon ja tuen sekä vertaistuen saaminen systemaattisesti läheisen ohjautuessa hoitoon avomielenterveyspalveluihin.

Tulosten perusteella voidaan sanoa, että hankkeen myötä lapsiperheiden tukemiseen tähtäävä yhteistyö Tampereen psykiatrian kanssa on vakiintunut, ja palveluissa on lapsiperheille suunnattua tietoa, tukea ja vertaistukea tarjolla. Omaiskokemusasiantuntijuus on osa palveluita ja vertaistukea on perheille tarjolla. Omaisten tukemisen prosessi osana hoitotyötä on päivitetty ja uutena on luotu lapsiperheiden tukemisen polku. Lapsiperheiden huomioiminen on tullut aiempaa systemaattisemmaksi.

Yhteistyössä toteutetulla tuella perheiden osallisuus lisääntyi ja arjen voimavarat vahvistuivat. Perheet voimaantuivat toimijoiksi ja osallisuuskokemus vähensi stigmatisoitumista. Perheitä kuullaan ja palveluita kehitetään yhdessä eri asiantuntijatasoja hyödyntäen.

Toivosta turvaa -hankkeen (2017-2021) loppuraportti on THL:n julkaisema. Sen pääsee lukemaan täältä: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-792-0

 

Mistä meidän perheen hyvinvointi koostuu?

Perheiden hyvinvointipuu on työkalu puheeksi ottamisen tueksi. Hyvinvointipuun avulla voidaan pohtia yhdessä perheiden kanssa, mistä heidän hyvinvointinsa muodostuu perheenä ja yksilöinä.  Kuule mistä hyvinvointi koostuu, tai millaiset tekijät kuormittavat arkea.  Huomioi, että jokaisella perheenjäsenellä on oma kokemuksensa ja tarinansa kerrottavanaan.  Etsikää yhdessä keinoja riittävän tasapainon rakentamiseksi.

Työkalussa olevat teemat ovat muodostettu Mielenterveysomaiset Pirkanmaa FinFami ry:n Toivosta turvaa -hankkeen perheiltä saatujen kokemusten perusteella täydentäen tunnetuilla perhe- ja läheistyön julkaisuilla:

ESITTELYVIDEO

Katso Perheiden hyvintointipuun esittelyvideo YouTubessa.

Lisätietoja

Silja Lampinen

Toiminnanjohtaja
p. 040 719 9262
silja.lampinen@
finfamipirkanmaa.fi

Yhteistyössä

Pin It on Pinterest