Pyydämme Teitä osallistumaan tähän tutkimukseen, jossa tutkitaan perheen kokemusta saamastaan tuesta perheen nuoren mielenterveyden häiriöissä ennen sairaalahoitoa. Jos päätätte osallistua tutkimukseen, Teiltä pyydetään suostumus tutkimukseen osallistumisesta.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata sitä tukea, jota perheet ovat saaneet tai olisivat halunneet saada nuoren mielenterveyden häiriöissä ennen sairaalahoitoa.

Tämän tutkimuksen toteuttaa Jaana Raassina, terveystieteiden maisteriopiskelija Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta/hoitotiede. Tutkimus on maisteriopintoihin liittyvä, pro gradu-työ. Tutkimuksen rekisterinpitäjä on Jaana Raassina, joka vastaa tutkimuksen yhteydessä tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta.

Tutkimuksen vastuuhenkilöinä toimivat tutkimuksen toteuttaja Jaana Raassina sekä ohjaajat, professori Eija Paavilainen ja yliopistonlehtori Jari Kylmä, Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunta/hoitotiede.

Tutkimushaastattelut tehdään haastateltavien valitsemassa paikassa. Haastattelujen kesto on puolesta tunnista tuntiin. Suostumuksellanne haastattelu nauhoitetaan. Haastattelut toteutetaan vapaamuotoisesti keskustellen. Tutkimuksen kohteena ovat 13 – 18-vuotiaiden lasten perhe. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, joka voi hyödyntää perheitä saamaan tarvittavaa, varhaista tukea nuoren mielenterveyden häiriöissä.

Teistä kerättyjä tietoja ja tutkimustuloksia käsitellään luottamuksellisesti henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Teidän tietojanne säilytetään tutkimusaineistossa koodattuna ja Teihin viitataan niissä vain tunnistekoodilla. Lopulliset tutkimustulokset raportoidaan pääasiallisesti ryhmätasolla. Yksittäisen tutkittavan tunnistaminen ei ole mahdollista tutkimustulosten julkaisuista tai selvityksistä.

Tutkimuksessa Teistä kerätään tietoja Teidän kokemuksistanne saamastanne tai toivomastanne tuesta nuoren mielenterveyden häiriöissä ennen sairaalahoitoa. Kaikki tietojanne käsittelevät tahot ja henkilöt ovat salassapitovelvollisia. Ei-sähköisessä muodossa olevia henkilötietojanne sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa tutkimuksen tekijällä. Sähköisiä tutkimustietojanne säilytetään tiedostoissa, joihin pn pääsy ainoastaan tutkimuksen tekijällä.

Teitä koskevien tietojen säilytyksestä vastaa tutkimuksen tekijä, Jaana Raassina. Tietojenne säilytysaikaa sääntelee lainsäädäntö sekä hyvä kliininen tutkimustapa. Tutkimuksen yhteydessä tietoja säilytetään tutkimuksen tekijällä yhden vuoden ajan, jonka jälkeen ne hävitetään.

Tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Voitte kieltäytyä siitä tai keskeyttää tutkimuksen, milloin tahansa tutkimuksen aikana syytä ilmoittamatta. Voitte myös peruuttaa antamanne suostumuksen milloin tahansa tutkimuksen aikana ilman perusteluita ilmoittamalla siitä tutkimuksen tekijälle. Suostumuksen peruuttamisesta ei koidu Teille mitään haittaa. Jos päätätte peruuttaa suostumuksenne, tai osallistumisenne tutkimukseen keskeytyy jostain muusta syystä, siihen mennessä kerättyjä tietojanne voidaan edelleen käyttää tässä tutkimuksessa, mikäli tutkimuksen toteuttaminen sitä vaatii ja lainsäädäntö sen sallii.

Lisätiedot ja tutkijan yhteystiedot

Mahdollisia kysymyksiä tutkimuksesta pyydämme teitä esittämään Jaana Raassinalle.

Jaana Raassina
Erikoissairaanhoitaja, TtM-opiskelija
p. 044 203 0093, jaana.raassina@tuni.fi
Tampereen Yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta/Hoitotiede

Pin It on Pinterest