Yhdistys on saanut STEA:n avustusehdotuksen uuteen hankkeeseen, joka alkaa maalis-huhtikuussa. Hankkeeseen palkataan hankevastaava ja kaksi hanketyöntekijää, joista toinen on koulutettu kokemusasiantuntija.  Avoimista paikoista ilmoitetaan työvoimahallinnon sivuilla. Avoimet paikat on julkaistu myös täällä (haku viim. 20.1.2022): https://www.finfamipirkanmaa.fi/ajankohtaista/meille-toihin-hakuaika-paattyy-20-1-2022/

 Toiminnan tai hankkeen nimi

Omaisille suunnattujen ennaltaehkäisevien ja varhaisen tuen monialaisten ja kumppanuuteen perustuvien palvelujen sekä työmallien kehittäminen perustason mielenterveys- ja päihdetyöhön

Mihin tarkoitukseen avustusta haettu? 

Hanketta haettu perustason mielenterveys- ja päihdepalveluiden omaistyön kehittämiseen. Hankkeessa kehitetään yhteistyössä Tampereen kaupungin työntekijöistä nimetyn kehittämistyöryhmän kanssa malli, jonka avulla omaisten tarpeet tulevat tunnistetuiksi ja omaiset saavat yhdenmukaisesti oikea-aikaista tietoa ja tukea. Erityistä tukea tarvitsevien omaisten auttamiseksi rakennetaan tukipolkuja. Hanke linkittyy tulevaisuuden sote-uudistukseen, jossa painotetaan nopeaa avunsaantia, ammattitaitoa, laadukkaita palveluita ja selkeitä auttamisprosesseja. Hankkeessa vahvistetaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten ja omaisjärjestöjen välistä kumppanuutta, jossa omaisten osallisuudella ja kokemusasiantuntijuudella on merkittävä rooli. Hanke on jatkoa yhdistyksen pitkäjänteiselle omaistyön kehittämiselle, jota on tehty yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. Tässä hankkeessa panostetaan omaisten kuormittumisen ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tukeen peruspalveluissa.

Miksi tätä toimintaa tarvitaan?

Peruspalveluissa hoidetaan yhä enemmän lievemmin mielenterveys- ja/tai päihdehäiriöön sairastuneita ja erikoissairaanhoidosta siirtyviä pitkäaikaissairaita. Useilla heistä on omaisia, jotka ovat tuen tarpeessa. Omaiset ovat myös itse terveysasemien asiakkaina. Heidän kuormittavaa tilannettaan ei tunnisteta eivätkä he itse huomaa tuoda sitä esille. Mielenterveysomaisten riski uupumiseen on kolminkertainen muuhun väestöön nähden. Koronapandemia on lisännyt omaisten kuormitusta entisestään. Palveluissa omaisten tuki jää usein riittämättömäksi, koska hoito on edelleen hyvin yksilökeskeistä. Uudessa mielenterveysstrategiassa painotetaan peruspalveluiden mielenterveyteen suunnattujen voimavarojen ja henkilöstön mielenterveysosaamisen vahvistamista. Tulevaisuuden sote-keskusohjelmassa perustason palveluja vahvistetaan ja painopistettä siirretään ehkäisevään työhön. Tavoitteena on varmistaa, että palvelut vastaavat ihmisten tarpeita ja ongelmiin puututaan ajoissa. Omaisten tunnistaminen peruspalveluissa on kustannuksia säästävää ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä. Ammattilaisilla tulee olla ymmärrys omaisten kuormittumisen suoja- ja riskitekijöistä. Hoitopaikassa tulee olla kirjalliset ohjeet ja hyvät käytännöt omaisten huomioimiseksi. Omaisen tukipolku tulee olla selvillä perustason palveluissa. Omais- ja perhetyön systemaattiselle kehittämiselle ja hankkeelle on tarvetta, koska mielenterveyskäynnit peruspalveluissa lisääntyvät entisestään (Tampereella käyntejä n.18500/vuosi).

Toiminnan tavoitteet

Terveysasemien työntekijöiden ymmärrys omaisten tiedon ja tuen tarpeesta lisääntyy. Omaisten tilanne ja tarpeet tulevat tunnistetuiksi ja omaiset ohjautuvat tarvitsemiensa palveluiden piiriin.

Omaiset kokevat tulevansa entistä paremmin kuulluiksi. He saavat tarpeenmukaista tietoa ja tukea omaistilanteeseensa ja arjessa selviytymiseensä. Omais- ja vertaisneuvonnan sekä vertaisryhmätoiminnan avulla omaiset oppivat taitoja, jotka auttavat elämän vaikeuksissa ja tukevat arkipäivässä selviytymistä. Omaisten mielen hyvinvointi, koherenssin tunne ja arjen hallinnan taidot lisääntyvät.

Omaisten osallisuuden lisääntyminen ja kokemusasiantuntijuuden jalkautuminen perustason mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Kokemusasiantuntijuuden lisääntymisen myötä ammattilaisten osaaminen omaisten tukemisesta vahvistuu. Ammattilaiset osaavat hyödyntää omaisten kokemusasiantuntijuutta ja tekevät yhteistyötä toimimalla tasavertaisina työpareina kokemusasiantuntijoiden kanssa. Omaisten kokemus osallisuudesta vahvistuu omassa elämässä, sairastuneen hoidossa ja palvelujen kehittämisessä.

Tavoitteena on levittää Pirkanmaan sote-keskuksille omaisen tukipolku-malli, joka perustuu perhekeskeistä työotetta tukevaan osallisuuden malliin. Omaisten tuki tulee olla saatavilla oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti. Omaistyön laatu ja palvelujen vaikuttavuus perustuvat näyttöön ja kehitettyihin malleihin. Sotekeskuskohtaisissa omaisten tukipoluissa peruspalveluiden ja yhdistyksen tuki on sovitettu yhteen ja ammattilaiset tuntevat muutkin palvelut, jotka omaisten palvelupolkuun kuuluvat.

Lisätietoa hankkeesta ja sen toteutuksesta:

Oili Huhtala, puh. 040 051 2878, oili.huhtala@finfamipirkanmaa.fi

Silja Lampinen, puh. 040 719 9262, silja.lampinen@finfamipirkanmaa.fi

Pin It on Pinterest