Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry:n edunvalvonta- ja vaikuttamistyöryhmä ehdottaa, että aikuisen psykoosipotilaan hoitoprotokollaan PSHP:n alueella tehtäisiin muutoksia. Sen hoitosuunnitelma osuudessa tulisi huomioida läheiset ja toipumisorientaation näkökulma seuraavalla tavalla.

Protokolla perustuu alueellisesti noudatettavaan psykoosin hoito-ohjelmaan. Tavoitteena on luoda alueelle yhtenäinen hoitokäytäntö ja tehdä yksittäisen potilaan hoidosta mielekäs kokonaisuus. Hoito toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kesken avohoitolähtöisesti.

Hoitosuunnitelma

Tehkää hoitosuunnitelma yhdessä potilaan ja hänen läheistensä kanssa tutkimusvaiheen jälkeen. Mikäli potilaalla on hoitosuunnitelma KANTA-arkistossa, päivittäkää se tarvittaessa.

 1. Kirjaa potilaan ja perheen keskeiset ongelmat ja olettamukset niitä ylläpitävistä tekijöistä. Kirjaa se, mitä muuttamalla sairastunut ja läheiset voivat paremmin.
 2. Määrittele ja kirjaa hoidon tavoite jokaiselle määritellylle ongelmalle (lyhyen ja pitkän tähtäimen). Kartoita ja kirjaa potilaan ja läheisten voimavarat. Mitä vahvistetaan?
 3. Määrittele ja kirjaa keinot, joilla tavoitteeseen pyritään (esim. lääkehoito, psykoterapiat, toiminnalliset terapiat).
 4. Laadi potilaan ja läheisten kanssa psykiatrinen hoitotahto.
 5. Kirjaa diagnoosit.
 6. Kirjaa potilaan hoidon kokonaisuuden toteutumisesta vastaavan hoitotiimin (hoitokoordinaattori ym.) yhteystiedot.
  → Varmista, että kriisisuunnitelma on potilaan ja läheisten tiedossa.
 7. Sovi potilaan ja läheisten kanssa, milloin hoitosuunnitelma päivitetään. Kirjaa päivämäärä.
 8. Varmista, että potilas ja läheiset ymmärtävät suunnitelman sisällön ja omat tehtävänsä hoidossa. Varmista jaksaminen.
 9. Arvioikaa yhdessä hoidon vaikuttavuutta systemaattisesti (tunnistetut tapauskohtaiset ongelmat, mittarit soveltuvin osin) koko hoitoprosessin ajan eri osa-alueilla hoitosuunnitelman pohjalta.

Pin It on Pinterest